Εγγραφή στον Σύλλογο

Για την εγγραφή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αρκαδίας  απαιτούνται τα ακόλουθα:

Για αρχική εγγραφή
  1. Αντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος από την Περιφέρεια Πελοποννήσου
  2. Αντίγραφο Πτυχίου
  3. Αίτηση εγγραφής (συμπληρώνεται στα γραφεία του Συλλόγου)
  4. Καταβολή αντιτίμου εγγραφής 100€ – Κόστος Συνδρομής 90€/έτος που κατβάλεται σε 2 εξάμηνα)
Για μετεγγραφή
  1. Αντίγραφο μητρώου από τον προηγούμενο Σύλλογο
  2. Αντίγραφο Πτυχίου
  3. Αντίγραφο Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
  4. Βεβαίωση εξώφλησης συνδρομής του προηγούμενου Συλλόγου