παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων ως 30 Ιουνίου 2016

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2016.

ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ
ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ
ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ
ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ